§1 Medlemskab & medlemskabsbetingelser
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Sport og Fitness forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til dit lokale fitnesscenter eller opdateres under din profil på vores hjemmesiden. Sport og Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændringer vil disse blive synliggjort i centeret. Medlemskabet er bindende for begge parter inden for den i kontrakten anførte periode.

§2 Medlemskab, hvis du er under 18 år eller umyndiggjort
Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab, fremmøde personligt i et Sport og Fitness center med din værge eller en af dine forældre. Du kan kun få et medlemskab i Sport og Fitness, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Sport og Fitness måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Samme regler er gældende ved køb af medlemskab online.

§3 Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til, at Sport og Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig, samt kontakte dig telefonisk, og løbende sende dig nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til dit lokale Sport og Fitness center. Du er som medlem selv ansvarlig for, at Sport og Fitness til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse. Du kan selv tilrette og opdatere din medlems oplysninger via ” Rediger profil” på Sport og Fitness’ hjemmeside.

§4 Medlemskort
Når du har modtaget dit medlemskort, så skal det medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Sport og Fitness, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§5 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den betalte periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6 Prisændringer
Sport og Fitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 Betaling
Køber du et forudbetalt medlemskab i Sport og Fitness, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende PBS/DIBS medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr, samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes et Sport og Fitness medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen.
Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler. For at oprette en sådan aftale skal du udfylde oplysningerne på Anden betaler i forbindelse med købet over Internettet. Ellers kan medlemmet og den Anden Betaler fremmøde personligt i det ønskede Sport og Fitness center.

§8 For sen betaling
Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller til den Anden Betaler. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Sport og Fitness ret til uden varsel, at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, udsender Sport og Fitness en inkassovarsel til dig, hvorefter det forventes, at din gæld betales inden 10 arbejdsdage. Indfries gælden ikke inden for den angivne periode, sendes sagen videre til inkasso. Du kan ikke træne eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt din gæld til Sport og Fitness og fremvist dokumentation herfor.

§9 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen kan ske via mail til dit lokale fitnesscenter eller via personligt fremmøde i fitnesscenteret. Udmeldelse mht. et DIBS eller PBS-medlemskab kan IKKE ske mundtligt, men foretages på én ud at to følgende måder:
1) Udmeldelse via mail til dit lokale Sport og Fitness center. Husk, at skriv dit navn og medlemsnummer. Vi bekræfter din udmeldelse med en returmail – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse. Modtager du ikke en bekræftelse mht. din mail – så har vi ikke modtaget din mail.

2) Udmeldelse kan ske via fremmøde i receptionen. Du modtager en kvittering – Den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse.

§10 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til det Sport og Fitness center, hvor købet er foretaget. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

§11 Kvittering
Kvitteringen for køb af et medlemskab online sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§12 Kriterier for abonnementstræk
For at et træk via betalingskort kan gennemføres, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§13 Berosættelse/pause af medlemskabet
Et PBS/DIBS medlemskab kan sættes på pause i minimum 1 uge og op til 12 uger på 1 år (beregnet ud fra medlemmets indmeldelsesdato) uden ekstra gebyr. Berostilling kan kun ske fremadrettet og virker ikke med tilbagevirkende kraft. Du kan ikke berosætte dit medlemskab i bindingsperioden – dvs. mens du venter på at dit medlemskab afsluttes. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. Kontante medlemskaber kan ikke berosættes. Ønskes der en længere bero perioden end de 12 uger årligt, bedes man henvende sig personligt i sit lokale Sport og Fitness center. Berostilling kan ikke aftales mundtligt, men foretages på én ud af to følgende måder:
1) Berosætning kan ske på hjemmesiden www.sportogfitness.dk i øverste højre hjørne under ”Medlemskab”. Her kan du logge dig ind med dit medlemsnummer og kode. Under punktet ”medlemskab” har du mulighed for selv at tildele dit medlemskab bero-perioder.

2) Berosætning kan ske via fremmøde i receptionen. Du modtager en kvittering – den skal du gemme, såfremt der er sket en misforståelse.

§14 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero i henhold til §13.

§15 Feriekort
Skal du på ferie, kan du med fordel medbringe dit PBS/DIBS medlemskab på ferien og et træne i et af kædens andre Sport og Fitness centre. Du kan få udstedt et feriekort, som gælder i en måned fra oprettelsesdato – denne giver adgang til andre centre på kædeplan. Betingelserne for feriekortet er, at dit medlemskab ikke sættes i bero, i den periode du måtte ønske at holde ferie. Feriekortet udstedes ikke til kontante medlemskaber og kan kun anvendes af medlemmer med en løbende PBS eller DIBS aftale. Henvend dig til dit lokale fitnesscenter for mere information.

§16 Ledige pladser/venteliste på hold
Sport og Fitness kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle ”-princippet. Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked dagen før. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via online booking senest 2 timer før holdopstart. Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitnessinstruktører eller personlige trænere, beder vi dig melde afbud dagen før. Glemmer du at melde afbud er gebyret kr. 50,00.